Pargi mugavamalt.

Uus parkimisäpp Parkner teeb parkimise kaasaegselt mugavaks.

Laadi see siit:

Miks on Parkner parem kui senised parkimisäpid?

Äpist leiad vaevata lähima ja soodsaima parkimiskoha

Konto loomine pole vajalik – pargi kohe ja sõltumata sideoperaatorist.

Hoia oma sidekulud ja parkimisarved lahus – Parkneriga ei lisandu parkimistasu mobiiliarvele, vaid arvestatakse maha äpiga seotud pangakaardilt või ärikontolt. Lähitulevikus on oodata ka Apple Pay ja Google Pay maksevõimaluse lisandumist.

Parkimiskulud on kontrolli all, sest äpp lõpetab parkimise määratud ajal automaatselt. Lisaks näed reaalajas, palju parkimise peale kulunud on.

Parkneril on Eesti suuremates linnades palju parklaid.

See hõlmab nii Tallinna tasulist parkimisala kui ka eraparklaid – kokku kümneid tuhandeid parkimiskohti.

Laadi alla parim äpp.

Skänni QR koodi.

App Store
Google Play

Kampaania tingimused


„Parkner tarbijamäng“ on Ühisteenused AS-i poolt läbiviidav meelelahutuslik kampaania alguskuupäevaga 01.12.2023 ja lõppkuupäevaga 03.01.2024.

Laadi kampaaniaperioodil 01.12.2023-03.01.2024 alla Parkner parkimisäpp, soorita vähemalt üks parkimine ning võid võita 12 kuuks tasuta parkimise 2400 euro väärtuses (200 eurot ühes kalendrikuus Ühisteenused AS-i poolt opereeritavates tasulistes eraparklates ning Tallinna ja Tartu tasulisel parkimisalal).

Kampaania jooksul loositakse välja 12-kuuline parkimisõigus 2400 euro väärtuses Ühisteenused AS eraparklates ning Tallinna ja Tartu parkimisõigus eraparklates ja kümme 30-päevast 100 euro väärtuses parkimisõigust Ühisteenused AS-i poolt opereeritavates tasulistes eraparklates ning Tallinna ja Tartu tasulisel parkimisalal.

1. Parkner tarbijamäng (edaspidi Kampaania) leiab aset ajavahemikul 01.12.2023-03.01.2024.

2. Kampaaniat korraldab ÜHISTEENUSED AS (edaspidi Korraldaja), registrikood: 11052490, asukoht: Endla 15, Tallinn.

3. Kampaania auhindadeks on:

 • 12 kuud tasuta parkimist 2400 euro väärtuses (200 eurot ühes kalendrikuus) kõigis Ühisteenused AS-i poolt opereeritavates tasulistes eraparklates ning Tallinna ja Tartu tasulisel parkimisalal (edaspidi Peaauhind).
 • Lisaks loositakse Kampaania jooksul välja iga nädal kaks (2) 30-päevast 100 euro väärtuses parkimisõigust Ühisteenused AS-i poolt opereeritavates tasulistes eraparklates ning Tallinna ja Tartu tasulisel parkimisalal.

4. Kampaanias osalemiseks tuleb alla laadida Parkner parkimisäpp ning teostada vähemalt üks parkimine

5. Kampaanias osalemiseks peab olema vähemalt 18-aastane.

6. Kampaanias ei saa osaleda Ühisteenused AS ega Kampaaniat läbi viiva reklaamiagentuuri töötajad.

7. Kampaanias osalejad nõustuvad, et Korraldaja kasutab võitjate andmeid käesolevate Kampaaniareeglite osas „Isikuandmete töötlemise teatis“ (edaspidi Privaatsustingimused) toodu kohaselt.

8. Lisaauhinnad loositakse välja iga nädala kolmapäeval perioodil 01.12.2023 – 03.01.2023, Peaauhind loositakse välja kampaania lõppedes kuid mitte hiljem kui 08.01.2024.

9. Võitjate andmed (eesnimi) avaldatakse Parkner sotsiaalmeedia kanalil hiljemalt nädal peale võitjate välja loosimist.

10. Auhindade võitjaid teavitatakse telefoni või SMSi teel hiljemalt loosimisele järgneva 7 kalendripäeva jooksul. Kui auhinna võitjaga pole võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 15 kalendripäeva jooksul, siis loositakse välja uus sama auhinna võitja. Auhinna võitjate telefoninumber seotakse Parkner äpis toodud telefoninumbriga, millele võimaldakse tasuta parkimine. Auhinda saab siduda vaid ühe telefoninumbriga.

11. Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui Kampaanias osaleja on eiranud Kampaania reegleid, esitanud Korraldajale enda isiku kohta ebatäpseid andmeid või kui Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada 15 kalendripäeva jooksul.

12. Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

13. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele oma sotsiaalmeedia vahendusel või kodulehel.

14. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

15. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult e-posti teel parkimine@yhisteenused.ee.

Isikuandmete töötlemise teatis

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. Aprilli 2016. Aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja määruse artikliga 13 teavitame teid alljärgnevast:

 1. Teie isikuandmete vastutav töötleja on Ühisteenused AS aadressiga Endla 15, Tallinn.
 2. Laadides alla äpi perioodil 01.12.2023-03.01.2024, osalete kampaanias ning kinnitate ja annate nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a), et teie isikuandmeid – nime, telefoninumbrit – töödeldakse teie Kampaanias osalejana registreerimiseks ja Kampaaniaga seotud teabevahetuseks. Tulevikus võime vajada ka muid andmeid, kuid sel juhul anname isikuandmete töötlemise eesmärgi kohta lisateavet.
 3. Nõustudes käesoleva privaatsustingimustega, annate õiguse, et Korraldaja kasutab võitjate andmeid võitjatega kontakteerumiseks. Isikuandmeid kasutatakse üksnes antud Kampaania raames. Kampaanias osalemise eelduseks on privaatsustingimustega nõusoleku kinnitamine, mis sätestavad isikuandmete töötlemise ja kaitse Korraldaja poolt. Privaatsusnõuetest taganemine tähendab ühtlasi ka Kampaanias osalemisest loobumist.

Kampaaniaga seoses saadud andmeid töödeldakse nii kaua, kui neid on vaja nende kogumise eesmärkide saavutamiseks.

This will close in 0 seconds

Условия кампании


„Потребительская игра Parkner“ – это развлекательная кампания, которую проводит Ühisteenused AS. Кампания начинается 01.12.2023 и завершается 03.01.2024.

В период кампании 01.12.2023-03.01.2024 скачайте парковочное приложение Parkner и совершите хотя бы одну парковку – вы можете выиграть бесплатную парковку на 12 месяцев стоимостью 2400 евро (200 евро за один календарный месяц на платных частных парковках, принадлежащих Ühisteenused AS, и платных парковочных зонах в Таллинне и Тарту).

В рамках кампании разыгрывается право на парковку на 12 месяцев стоимостью 2400 евро на частных парковках Ühisteenused AS и на частных парковках Таллинна и Тарту, а также десять прав на парковку на 30 дней стоимостью 100 евро на платных частных парковках, управляемых Ühisteenused AS, и платных парковочных зонах Таллинна и Тарту.

 1. Потребительская игра Parkner (далее Кампания) проходит в период 01.12.2023-03.01.2024.
 2. Кампанию организует ÜHISTEENUSED AS (далее Организатор), регистрационный код: 11052490, местонахождение: Эндла 15, Таллинн.
 1. Призы кампании:
  12 месяцев бесплатной парковки стоимостью 2400 евро (200 евро за один календарный месяц) на всех платных частных парковках, которыми оперирует Ühisteenused AS, а также в платных парковочных зонах Таллинна и Тарту (далее — Главный приз).

  Кроме того, во время кампании каждую неделю будут разыгрываться два (2) 30-дневных права на парковку стоимостью 100 евро на платных частных парковках, которыми оперирует Ühisteenused AS, а также в платных парковочных зонах Таллинна и Тарту.

 1. Для участия в кампании необходимо скачать парковочное приложение Parkner и совершить хотя бы одну парковку.
 1. В кампании могут участвовать лица старше 18 лет.
 1. В кампании не могут участвовать сотрудники Ühisteenused AS и рекламного агентства, проводящего Кампанию.
 1. Участники Кампании соглашаются с тем, что Организатор будет использовать данные победителей в соответствии с информацией, указанной в «Уведомлении об обработке личных данных» настоящих правил Кампании (далее Условия конфиденциальности).
 1. Дополнительные призы будут разыгрываться каждую среду в период с 01.12.2023 по 03.01.2023, Главный приз будет разыгран по окончании кампании, но не позднее 08.01.2024.
 1. Данные победителей (имя) будет опубликованы в соцсетях Parkner не позднее, чем через неделю после розыгрыша победителей.
 1. Победители призов будут уведомлены по телефону или посредством SMS не позднее 7 календарных дней после розыгрыша. Если с победителем приза невозможно связаться в течение 15 календарных дней после розыгрыша, будет разыгран новый обладатель того же приза. Номер телефона победителей призов будет привязан к указанному в приложении Parkner номеру телефона, для которого будет открыта бесплатная парковка. Приз может быть привязан только к одному номеру телефона.
 1. Организатор не несет ответственности за пропуск участниками розыгрыша или вручения призов, если участник Кампании проигнорировал правила Кампании, предоставил Организатору недостоверную личную информацию или если Организатору не удалось связаться с победителем розыгрыша в течение 15 календарных дней.
 1. Организатор уплачивает государственные налоги, связанные с вручением призов победителям, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Эстонской Республики.
 1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Организатор имеет право в одностороннем порядке прервать Кампанию и не проводить розыгрыш призов и/или не выдавать призы победителям, незамедлительно проинформировав об этом участников Кампании через свои социальные сети или веб-сайт.
 1. Все споры, возникающие в связи с Кампанией, будут разрешаться в соответствии с законодательством Эстонской Республики.
 2. Все претензии в связи с организацией и/или проведением Кампании следует в письменной форме отправлять на адрес parkimine@yhisteenused.ee.

Уведомление об обработке личных данных

В соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при обработке личных данных и о свободном перемещении подобных данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/EC (Общий регламент по защите данных) и статье 13 Регламента, сообщаем вам следующее:

 1. Ответственным обработчиком ваших личных данных является Ühisteenused AS, адрес: Эндла 15, Таллинн.
 2. Скачав приложение в период 01.12.2023-03.01.2024 и участвуя в кампании, вы подтверждаете и даете свое согласие (ст. 6, ч. 1, п. А Общего регламента о защите личных данных) на то, что ваши личные данные – имя, номер телефона – будут обработаны для регистрации вас в качестве участника Кампании и обмена информацией, связанной с Кампанией. В будущем нам могут понадобиться и другие данные, но в этом случае мы предоставим дополнительную информацию о целях обработки личных данных.
 3. Соглашаясь с настоящими условиями конфиденциальности, вы даете Организатору право использовать данные победителей для связи с победителями. Личные данные будут использоваться только в рамках настоящей Кампании. Обязательным условием участия в кампании является подтверждение согласия с условиями конфиденциальности, которые предусматривают обработку и защиту личных данных Организатором. Отказ от требований конфиденциальности также означает отказ от участия в Кампании

Данные, полученные в связи с кампанией, будут обрабатываться до тех пор, пока это необходимо для достижения целей их сбора.

This will close in 0 seconds