Parkner privaatsus- ja kasutustingimused

Kehtivad alates 29.11.2023

Parkner mobiilirakendus (edaspidi Parkner ja/või rakendus) on seotud veebilehtedega www.parkner.ee, www.parkimine.ee, mille haldajaks on AS Ühisteenused.

Parkner kasutustingimuste aktsepteerimisega kinnitab Parkneri kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud ja nendega nõustunud.

1. MÕISTED
1.1. Parkner – Ühisteenused AS-ile (registrikood 11052490) kuuluv ja Ühisteenused AS-i poolt pakutav, sh hallatav nutiseadme rakendus (edaspidi Parkner).
1.2. Kasutaja – Isik, kes on alla laadinud Parkner rakenduse, registreerinud end rakenduse kasutajaks ja kasutab Parkner poolt pakutavaid teenuseid.
1.3. Kasutustingimused – käesolevad tingimused, mis annavad ülevaate Parkner rakenduse kasutamisest ja vastutusest.
1.4. Pank

2. PARKNER RAKENDUSE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED
2.1. Parkner on nutiseadmesse alla laetav rakendus (AppStore ja Google Play Store platvormidelt), mille kaudu on võimalik kasutajal tasuda platvormi kasutatavate parklaoperaatorite parklates parkimise eest krediitkaardipõhise pangamaksega sealjuures isikupõhist audentimist kasutamata (nt mobiil-ID, smart-ID). Parkimistehingu hinnale lisandub teenustasu, mille hind on kuvatud rakenduses.

2.2. Juriidilistel isikutel on võimalus äriklienditeenuse kasutamiseks sõlmida ärikliendileping ning tasumine toimub vastavalt lepingule. Ärikliendilepingu sõlmimiseks palume pöörduda Ühisteenused AS poole – kontaktandmed leitavad www.parkner.ee või www.parkimine.ee.

2.3. Parkner rakenduse kasutamise eelduseks on toimiv nutiseade ja mobiilne andmeside või WiFi-võrk.

2.4. Parkner kasutamine toimub Ühisteenused AS poolt rakenduse kasutajale antud lihtlitsentsi alusel. Lihtlitsents on tasuta ja kehtib alates Parkneri alla laadimisest kuni Parkneri eemaldamiseni oma nutiseadmest.

2.5. Parkner funktsionaalsuste kasutamise võimaldamiseks tuvastatakse kasutaja mobiilinumbri kaudu juhul, kui rakenduse kasutaja soovib end siduda ärikontoga (Business Account). Isikupõhist autentimist Parkner rakenduse vahendusel ei teostata.

2.6. Parkneri kasutamisel eeldab Ühisteenused AS, et kasutajal on õigus Parkner-iga seotud mobiilinumbri kasutamiseks ning kasutustingimustega nõustumiseks, sh vajadusel mobiiliarve kaudu parkimise eest tasumiseks.

2.7. Teenuse kasutamiseks peab kasutaja sisestama Parkneri rakendusse mobiiltelefoni numbri, sõiduki registreerimisnumbri, maksevahendi andmed.

2.8. Igale parkimistehingule, mis on teostatud Parkneri kaudu, lisandub teenustasu, mille suurus on kuvatud Parkner rakenduses.

2.9. Parkneri kasutajal on võimalik ühendada rakendusega pangakaart(id), mille kaudu rakenduse kasutaja soovib parkimise eest tasuda. Pangakaardi lisamisel Parknerisse tekkiva õigussuhte poolteks on kaardi väljastaja (pank) ja kasutaja. Ühisteenused AS ei ole eelnimetatud õigussuhte pooleks.

2.10. Kui kasutaja lõpetab parkimise, väljastatakse kasutajale kviitung Parkner rakenduses sooritatud maksetehingu eest. Kviitung salvestub rakendusse ning soovi korral on võimalik kasutajal kviitung edasi saata PDF-vormingus e-posti aadressile.

2.11. Parkner kaudu teostatud parkimistehingute ajalugu salvestub Parkner rakenduses ja säilib kuni kasutaja Parkner rakenduse nutiseadmest eemaldab. Parkimistehingute ajalugu on seotud kasutaja mobiiltelefoni numbriga ning detailsem parkimistehinguga seotud info on kuvatud kliendi poolt allalaaditaval kviitungil. Kviitungil on kuvatud:
2.11.1. sõiduki registreerimisnumber,
2.11.2. parkimise aeg,
2.11.3. parkimise tsoon,
2.11.4. parkimise eest makstud tasu,
2.11.5. teenustasu.

2.12. Kasutajal on igal ajal õigus Parkneri kasutamine lõpetada. Rakenduse kasutamise lõpetamiseks tuleb rakenduse seadetest konto kustutada.

3. PARKNERI KAUDU ANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE
3.1. Parkneri vahendusel teenuste kasutamine eeldab kasutaja andmete töötlemist ja nende edastamist isikutele, kes on seotud Parkneri teenuste osutamisega (näiteks parklaoperaatorid ja pank).
3.1.1. Parkneri vahendusel kogutavateks andmeteks on:
3.1.1.1. telefoninumber;
3.1.1.2. kasutaja täpne asukoht parkimissessiooni alustamisel
3.1.1.3. makseinfo
3.1.1.4. kasutusandmed.

3.2. Ühisteenused AS töötleb andmeid lepingu täitmise eesmärgil ning seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks kooskõlas kasutustingimuste ja Ühisteenused AS andmekaitse töötlemise tingimustes tooduga (täiendav info www.parkimine.ee ja www.parkner.ee lehekülgedel). Veebikeskkonnas avaldatud andmekaitse töötlemise põhimõtted ei ole käsitletavad käesoleva Parkneri kasutustingimuste lisana.

3.3. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja turvalisuse tagamine on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

3.4. Ühisteenused AS edastab kasutaja andmeid Parkner-i kaudu teenuste osutamisega seotud parklaoperaatorile, pangale või muule Parkner rakenduse kasutamise võimaldamisega seotud isikule, kui see on vajalik Parkneri kaudu tehingute ja toimingute sooritamiseks ja/või juhul, kui pank on esitanud Ühisteenused AS-ile nõuetekohase järelepärimise. Käesolevas punktis toodud juhtudel on Ühisteeused AS andmete volitatud töötleja rollis ning juhindub vastava vastutava töötleja (parklaoperaator, pank) juhistest.

3.5. Ühisteenused AS säilitab kasutaja poolt sisestatud andmeid Parkner rakenduse kasutamise vältel. Eelviidatud andmete säilitamise eesmärk on võimaldada kasutajal taotleda Ühisteenused AS-ilt enda poolt Parkneri vahendusel sooritatud tehingute ja toimingute kohta ülevaadet.

3.6. Kasutajal on õigus igal ajal nõuda Ühisteenused AS-ilt teatavaks saanud andmete kustutamist, mille osas on Ühisteenused AS vastutav töötleja ja kui andmete kustutamine ei riku lepingust või seadusest tulenevaid kohustusi. Andmete kustutamiseks tuleb esitada Ühisteenused AS-ile vabas vormis kirjalik avaldus e-postil parkimine@yhisteenused.ee.

4. PARKNER RAKENDUSE KASUTAMISE TINGIMUSTE MUUTMINE
4.1. Ühisteenused AS-il on õigus igal ajal ühepoolselt rakenduse kasutustingimusi muuta, teavitades sellest kasutajat ette Parkner rakenduse vahendusel ja Ühisteenused AS veebilehel www.parkimine.ee / www.parkner.ee.
4.1.1. Kasutajad loetakse muudatusest teavitatuks alates hetkest, mil Ühisteenused AS on teabe avaldanud ja kasutajale kättesaadavaks teinud vastavalt punktis 4.1. kirjeldatule. Juhul, kui kasutaja ei aktsepteeri Ühisteenused AS poolt tehtud muudatusi, tuleb kasutajal Parkner rakenduse kasutamine lõpetada. Rakenduse kasutamise jätkamise korral loetakse, et kasutaja on nõustunud Ühisteenused AS poolt tehtud muudatustega ja aktsepteerib neid.

4.2. Tarkvarauuenduste allalaadimine on oluline lisanduvate funktsionaaluste kasutusele võtmiseks, turvauuendusteks ja tehniliste vigade parandamiseks. Teenuste kättesaadavus võib olla takistatud nii korraliste kui erakorraliste hooldustööde teostamisel.

4.3. Ühisteenused AS-il on õigus sõltumata põhjusest lõpetada Parkner kasutamise võimaldamine, teatades sellest kasutajale ette vähemalt 1 (üks) kuu. Kasutaja loetakse lepingulise suhte ülesütlemisest teavitatuks alates hetkest, mil Ühisteenused AS on teinud eeltoodud teabe kasutajale kättesaadavaks veebilehe www.parkimine.ee, www.parkner.ee ja Parkneri vahendusel.

5. VASTUTUS SEOSES RAKENDUSE KASUTAMISEGA
5.1. Kasutajakonto detailide konfidentsiaalsena hoidmine on kasutaja vastutusalas. Kasutaja informeerib Ühisteenused AS-i Parkneri kasutamisega seonduvatest turvanõuete rikkumisest või kasutajakonto autoriseerimata kasutamisest.

5.2. Parkner rakenduse kaudu sooritatavate tehingute ja nendega seotud tagajärgedega, lasub vastutus rakenduse kasutajal. Võimalikud vaidlused kolmandate isikutega lahendab kasutaja iseseisvalt.

5.3. Parkner rakendusse salvestatud maksevahendiga seotud kuriteokahtluste puhul peab kasutaja teavitama esimesel võimalusel panka. Juhul, kui kasutaja kahtlustab, et tema seotud krediitkaart või muu maksevahend on varastatud ja/või kolmas isik kasutab seda pettuste toimepanemise eesmärgil, peab kasutaja pöörduma panga ja/või õiguskaitseorganite poole.

5.4. Ühisteenused AS vastutab üksnes Parkner toimimise eest ning vastutus piirneb tahtlikult või raskest hooletusest tekitatud otsese varalise kahjuga.

5.5. Ühisteenused AS pakub Parkner rakendust olemasoleval kujul ja ei ole kohustatud tagama rakenduse ööpäevaringset ja veatut toimimist. Ühisteenused AS ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida põhjusel, et rakendus ei toimi, sh korrektselt või seda ei ole võimalik kasutaja poolt soovitud viisil kasutada.

5.6. Kasutaja kohustub Parkner-iga seotud nõuetest teavitama Ühisteenused AS-i mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates nõude aluse tekkimisest.

5.7. Ühisteenused AS ei ole kasutaja ees vastutav kui parklaoperaator, pank või mistahes muud kolmandad isikud piiravad Parkner rakendusega seotud teenuste funktsionaalsusi, ulatust, muudavad tingimusi või eemaldavad need Parkner-ist või ei toimi nende teenused eesmärgipäraselt.

6. MUUD TINGIMUSED
6.1. Kasutaja saab pöörduda Ühisteenused AS-i poole kasutustingimuste või Parkner rakenduse toimimisega seotud küsimustes Parkner rakenduse vahendusel või ka Ühisteenused AS veebilehel www.parkimine.ee või www.parkner.ee kuvatud infokanalite kaudu (e-post, kontaktnumber).

6.2. Käesolevate kasutustingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Ühisteenused AS ja kasutaja kehtivatest õigusaktidest, hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest.

6.3. Kõik intellektuaalomandi õigused, mis on seotud tarkvara, dokumentide või informatsiooniga, mida kasutatakse või arendatakse AS Ühisteenused poolt või nimel infoühiskonna teenuste osutamise ajal (sealhulgas Parkner rakendus ja sellele üles laaditud materjalid), kuuluvad AS-ile Ühisteenused. Kasutaja võib Parkner rakendust kasutada üksnes oma isiklikel mitteärilistel eesmärkidel.

AS ÜHISTEENUSED